Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta wakacyjna
 
Godziny pracy
 
Koncepcja
 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty
 
Programy EFS
 
Ochrona Danych Osobowych

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Wydawane opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
  - w przypadku dzieci urodzonych do 1 września, które są gotowe do podjęcia nauki szkolnej - dydaktycznie, społecznie i emocjonalnie.

 2. Odroczenia obowiązku szkolnego- dla dzieci, które nie osiągnęły gotowości do podjęcia nauki szkolnej, upośledzonych i z zaburzeniami rozwojowymi.

 3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

 4. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia   i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową
  z nauki drugiego języka obcego.

 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki- dla uczniów zdolnych i z kierunkowymi zainteresowaniami.

 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

 8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
  i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.

 10. Promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.


Opinie wydawane są na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów
i w 2 egzemplarzach wysyłane na podany adres.Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00
Sekretariat:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt