Kontakt: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. 3-go Maja 42   44-230 Czerwionka - Leszczyny
Poradnia znajduje się w budynku sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Strona główna Dodaj do ulubionych Kontakt
Strona główna
O nas
Kadra
Kontakt

 
Oferta
 
Harmonogram pracy
 
Formy pomocy
 
Dla rodziców
 
Wydawane opinie
 
Kiedy udać się do logopedy
 
Dokumenty do pobrania
 
Dokumenty

Twoje konto

Zaloguj się
Login:
Hasło:
 
 
  Nowe konto
  Przypomnij hasłoPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku

Biuletyn Informacji Publicznej


Wydawane opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
  - w przypadku dzieci urodzonych do 1 września, które są gotowe do podjęcia nauki szkolnej - dydaktycznie, społecznie i emocjonalnie.

 2. Odroczenia obowiązku szkolnego- dla dzieci, które nie osiągnęły gotowości do podjęcia nauki szkolnej, upośledzonych i z zaburzeniami rozwojowymi.

 3. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.

 4. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia   i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową
  z nauki drugiego języka obcego.

 6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki- dla uczniów zdolnych i z kierunkowymi zainteresowaniami.

 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

 8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
  i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta.

 10. Promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.


Opinie wydawane są na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów
i w 2 egzemplarzach wysyłane na podany adres.Godziny pracy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
7.00 - 14.00

W okresie wakacyjnym:
(lipiec - sierpień)
7.00 - 14.00

Stona główna   |   O nas   |   Kadra   |   Kontakt